NangSaigon8568

DXY: Retest thành công, H&S ngược hình thành

Giá lên
NangSaigon8568 Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã retest trend và ma208 sau khi breakout thành công và đang lên tương đối mạnh mẽ, mô hình vai đầu vai ngược cũng đang hình thành với vai phải

Buy: vùng hiện tại ( 97,10)
TP 1: 97,50
TP 2: 98,10
SL: 96,50 ( mức an toàn)
Giao dịch đang hoạt động:
Đã đạt Tp 1
Chuẩn bị Tp 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done Tp 2: 98.19
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.