dinhchien

EURNZD - Day trade signal with Keltner 12-Sep-2020

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
The right screen is never know before. Just a most result at the left makes a confident for trade.
- Risk: 1%.
- Good luck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.