DatTong

GAS, Tổng công ty khí Việt Nam-Công ty Cổ phần

HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cấu trúc Downtrend trên D1.
Bình luận: +15k