DatTong

ROS, Cong ty cổ phần xây dựng FLC Faros

DatTong Premium Cập nhật   
HOSE:ROS   None
- Trên D1: Cho cấu trúc downtrend.
Tuy nhiên, giá đang xuống yếu dẫn, bắt đầu có áp lực mua lên.
Hi vọng giá sẽ hồi phục trong 1 vài ngày tới.
Xu hướng chính vẫn là đi xuống !
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.