DatTong

ROS, Cong ty cổ phần xây dựng FLC Faros

HOSE:ROS   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
- Trên D1: Cho cấu trúc downtrend.
Tuy nhiên, giá đang xuống yếu dẫn, bắt đầu có áp lực mua lên.
Hi vọng giá sẽ hồi phục trong 1 vài ngày tới.
Xu hướng chính vẫn là đi xuống !
Bình luận: