NgocHaiPearlie

Silver 27/04 - Giá Bạc vẫn tích lũy đi ngang

COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Giá Bạc giao tháng 5 hiện đang duy trì trong vùng đi ngang ở trên, hiện tương tự Vàng thì giá Bạc vẫn đang có những dự báo chưa chắc chắn và có thể khi áp lực rủi ro tăng sẽ khiến nhu cầu bạc tăng mạnh hơn

Giá hiện chưa phá vỡ các mốc hỗ trợ và kháng cự do đó tạm thời các chiến lược sẽ không rõ ràng.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.