minhmango

Cập nhật SP500 ngày 11/09/2019

CME:SP1!   None
Xu hướng: Trung tính
Hỗ trợ: 2940-2960, 2890-2915, 2860-90, 2800-2825
Kháng cự 3000-3030
Price action: Giá vọt lên đóng cử trên vùng kháng cự 2940-2960 và kích hoạt bullish continuation.
Việc đóng cửa trên vùng kháng cự này có thể kỳ vọng về một lần kéo mạnh trở lại 3000-3030. Bias của chúng ta giữ nguyên là canh mua khi giá giữ vững trên 2800-2825
VÌ vậy hoàn toàn có thể mua khi có nhịp hồi hoặc trên vùng hỗ trợ hợp lý như 2890-2915 và 2940-2960. Hãy chờ đợi có price action tại những vùng này để có thể mua vào an toàn nhất.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.