minhmango

SP500 dù liên tiếp giảm những vẫn trong xu hướng tăng

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bullish /Tăng
Hỗ trợ: 2800, 2690-2730, 2600, 2500-2550.
Kháng cự: 2860 và 2946
Price action: Inside bar đã break xuống
Giá đã giảm xuống vùng khoảng 2800 và có thể sẽ giảm tiếp để test hỗ trợ tại 2700-2730. Lần cuối giá chạm vùng hỗ trợ này, giá đã bật vài trăm điểm lên 2946.
Chúng ta sẽ cân nhắc mua vào khi xuất hiện tín hiệu price action tại vùng 2700-2730, vùng hỗ trợ. Tìm kiếm những nên pin bar mới có thể xuất hiện.
Target có thể là 2800, 2860, 2890 và 2946.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.