HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Quy luật xuyên thủng 4 EMA 50-100-150-200 vẫn giữ.
Quy luật sóng tăng vẫn giữ.
- Không nên chơi Margin.