HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
**** Theo sóng đối xứng kết hợp price action TCH vẫn ở xu hướng tăng.
- Khung ngày đang ở sóng đối xứng III về IV.
- ADX trend mạnh đã kết thúc.
- Cơ hội để các bạn vào giá đẹp: 20.85 - 21.25 (vùng sóng đối xứng IV & ngưỡng kháng cự bị phá vỡ trước đó)
* Không nên dùng Margin, kỳ vọng lợi nhuận hợp lý theo thứ tự: Forex -> Chứng khoán -> Trái phiếu - Ngân hàng.