HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
**** Theo sóng đối xứng kết hợp price action TCH vẫn ở xu hướng tăng.
- Khung ngày đang ở sóng đối xứng III về IV.
- ADX trend mạnh đã kết thúc.
- Cơ hội để các bạn vào giá đẹp: 20.85 - 21.25 (vùng sóng đối xứng IV & ngưỡng kháng cự bị phá vỡ trước đó)
* Không nên dùng Margin, kỳ vọng lợi nhuận hợp lý theo thứ tự: Forex -> Chứng khoán -> Trái phiếu - Ngân hàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.