Forex9999

SELL USD/CAD MỤC TIÊU về vùng 1.3100

Forex9999 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD đã chững và bắt đầu có tín hiệu quay đầu, Biên độ lên của ucad đã đủ hơn 400 pip nên nhiều khả năng it nhất ucad sẽ điều chỉnh. Mục tiêu là fibo 61.8%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
UCAD đã đạt target đúng đến fibo 61.8 thì đang phi lên. chúc mừng ae đi theo chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.