dinhchien

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 🔺 Kỳ vọng 13%

Giá lên
HOSE:VNG   CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Lướt sóng T+
- Kỳ vọng false break down Supertrend xu hướng Ngày.
- Lưu ý: xu hướng ngày đang giảm. Cắt lỗ 1%.