dinhchien

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 🔺 Kỳ vọng 13%

Giá lên
HOSE:VNG   CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Lướt sóng T+
- Kỳ vọng false break down Supertrend xu hướng Ngày.
- Lưu ý: xu hướng ngày đang giảm. Cắt lỗ 1%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.