ThangLeViet

3 Nhóm ngành tăng trưởng mạnh trong Q4

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
1. Bán lẻ: FRT, DGW, MWG
2. Phân bón/Hóa chất: DCM, DPM, DGC
3: Năng lượng: REE, NT2, GAS
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.