GKFXPrimeVN

WTIUSD - 26/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,85

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 69,38 với mục tiêu 69,75 & 70,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,85, có thể tới 68,35 & 67,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.