GKFXPrimeVN

WTIN8 - 11/06/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 66,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 66,25 với mục tiêu 65,15 & 64,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 66,25, có thể tới 66,65 & 67,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.