GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 29/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 72,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 72,20 với mục tiêu 74,05 & 74,62.

Phương án phụ: nếu thủng qua 72,20, có thể tới 71,20 & 70,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.