GKFXPrimeVN

WTICOUSD - 20/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,50

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,20 với mục tiêu 68,80 & 69,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,50, có thể tới 66,90 & 66,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.