GKFXPrimeVN

WTIUSD - 08/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,50 với mục tiêu 69,00 & 68,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,50, có thể tới 69,90 & 70,45.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 69,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 69,00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.