Muhan_F1

Trading strategies, gold price forecast

Muhan_F1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
TODAY FORECAST STRATEGY

PLAN 1: SELL XAUUSD 1936 - 1940


Stop Loss : 1943
Take Profit 1 : 1930
Take Profit 2 : 1925
Take Profit 3 : 1920

PLAN 2: SELL XAUUSD 1945 - 1948

Stop Loss : 1952
Take Profit 1 : 1940
Take Profit 2 : 1935
Take Profit 3 : 1930

BUY XAUUSD 1920 - 1925

Stop Loss : 1917
Take Profit 1 : 1930
Take Profit 2 : 1935
Take Profit 3 : 1940
Bình luận:
The market is showing signs of slowing down. But follow it to get the same perspective as me
Đóng lệnh: dừng lỗ:
The market has no confirmed candlestick reversal points
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.