Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
125.557B
Giá trị vốn hóa thị trường
31
Khối lượng
+1.32%
Thay đổi
+4.05%
Hiệu suất Tháng
+54.00%
Hiệu suất Năm
+14.07%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Sản xuất dầu khí125.557B RSD0.00%0.00%1311