ucsgears

UCS_Momentum Oscillator - Version 2

This is Version - 2 of the Momentum Oscillator, Like i said on the prior version, This version has an Indicator for Trends.

Marks only Overbought and Oversold Based on the TREND.

The Trend dots are calculated exactly like the Slingshot system trend.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by UCSgears 
// Version 2

study(title="UCS_Momentum Oscillator", shorttitle="UCS_Osc")

// Stochastic Based Relative Oversold and Overbought

//Input
// Short Stochastic Input
length1 = input(8, minval=1, title = "Short %K")
sma1 = input(3, minval=1, title="Smooth %K1")

// Base Stochastic Input
length3 = input(100, minval=1, title = "Base %K")
sma3 = input(10, minval=1, title="Smooth %K3")

// Stochastic Code

k1 = (sma(stoch(close, high, low, length1), sma1)-50)
k3 = (sma(stoch(close, high, low, length3), sma3)-50)

//Histogram 1 Calc and Plot

hist1 = (k1-k3)
plot_color1 = hist1 > hist1[1] and hist1 > 0 ? green : hist1 < hist1[1] and hist1 > 0 ? blue : hist1 < hist1[1] and hist1 <= 0 ? red : hist1 > hist1[1] and hist1 <= 0 ? orange : white
plot(hist1, color=plot_color1, style=histogram, linewidth=4, title="Diff")

//Horizontal Lines

h1=hline(80, "Extreme Up", red, solid, 3)
h2=hline(-80, "Extreme Down", green, solid, 3)
h3=hline(55, "OverBought", red, dashed, 1)
h4=hline(-55, "OverSold", green, dashed, 1)
fill(h2,h4, green, 80, "OverSold Zone")
fill(h1,h3, red, 80, "OverBought Zone")

//Code for Trend Based Zero Line
ma1 = ema(close, 13)
ma2 = ema(close, 21)
ma3 = ema(close, 34)

ma = ema(close, 89)
range =  tr 
rangema = ema(range, 89)
upper = ma + rangema * 0.5
lower = ma - rangema * 0.5
tr_up = ma1 > upper and ma2 > upper and ma3 > upper
tr_down = ma1 < lower and ma2 < lower and ma3 < lower
scolor = tr_up ? green : tr_down ? red : blue
plot(0, color=scolor, style=circles, linewidth=3)