everget

Crypto Correlations Heatmap

everget Wizard Cập nhật   
A utility tool to find linear relationships between major cryptocurrency pairs and specified symbol.

Features
 • 31 well known cryptocurrency pairs (Pine Script has its limits and incomprehensible "study" errors)
 • Ability to specify any symbol to see correlations
 • Ability to specify a preferred timeframe
 • Ability to specify correlation lookback
 • Ability to specify different sources (standard prices, volumes, true range, double true range)

How to interpret
 • The darker the color, the stronger the correlation
 • Green colors mean positive correlations
 • Red colors mean negative correlations
 • Transparent colors mean no correlation or absence of the symbol data

How to get access
 • PM me for more details

Supported pairs
Phát hành các Ghi chú:
Refactored
Phát hành các Ghi chú:
Added display modes and ability to specify the second custom instrument.
Phát hành các Ghi chú:
 • Corrected Display

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ everget để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.