FranciscoBiaso

Smoothed Candles

It is a graphical indicator used to identify trends and pullbacks. Through it, it is possible to eliminate the noises and clearly see the smoothed pattern.

How should I use it ? This is just a example to be used with this indicator.
Let's assume that we are looking for sell opportunities.
  • step 1: identify some (at least 3) positives (green) candles with a good volume , excluding consolidation regions.
  • step 2: wait for negative (red) candles with a good volume and also all previous candles must be by majority green.
  • step 3: wait for pullback with high volume or consolidation region to close the position.

FX:AUDUSD
The example can be better described in the image below:

FX:EURUSD
Another example os use, displayed in the image below:

FX:EURJPY
Look how makes it easy to identify tops and bottoms.

BITFINEX:BTCUSD
Very easy to indetify trends:

OANDA:GBPUSD
Very easy to indetify pullbacks:
 
FX_IDC:AUDGBP

It can be used with almost of pairs!

You can buy the script here:
http://502a96d9.ngrok.io

Phát hành các Ghi chú: It is a graphical indicator used to identify trends and pullbacks. Through it, it is possible to eliminate the noises and clearly see the smoothed pattern.

How should I use it ? This is just a example to be used with this indicator.
Let's assume that we are looking for sell opportunities.
step 1: identify some (at least 3) positives (green) candles with a good volume , excluding consolidation regions.
step 2: wait for negative (red) candles with a good volume and also all previous candles must be by majority green.
step 3: wait for pullback with high volume or consolidation region to close the position.

AUDUSD
The example can be better described in the image below:

EURUSD
Another example os use, displayed in the image below:


EURJPY
Look how makes it easy to identify tops and bottoms.

BTCUSD
Very easy to indetify trends:

GBPUSD
Very easy to indetify pullbacks:

It can be used with almost of pairs!
You can buy the script here:
https://perfect-cat-87.localtunnel.me
Phát hành các Ghi chú: It is a graphical indicator used to identify trends and pullbacks. Through it, it is possible to eliminate the noises and clearly see the smoothed pattern.

How should I use it ? This is just a example to be used with this indicator.
Let's assume that we are looking for sell opportunities.
step 1: identify some (at least 3) positives (green) candles with a good volume , excluding consolidation regions.
step 2: wait for negative (red) candles with a good volume and also all previous candles must be by majority green.
step 3: wait for pullback with high volume or consolidation region to close the position.

AUDUSD
The example can be better described in the image below:

EURUSD
Another example os use, displayed in the image below:

EURJPY
Look how makes it easy to identify tops and bottoms.

BTCUSD
Very easy to indetify trends:

GBPUSD
Very easy to indetify pullbacks:

It can be used with almost of pairs!
You can check the script here:
https://perfect-cat-87.localtunnel.me
Phát hành các Ghi chú: It is a graphical indicator used to identify trends and pullbacks. Through it, it is possible to eliminate the noises and clearly see the smoothed pattern.

How should I use it ? This is just a example to be used with this indicator.
Let's assume that we are looking for sell opportunities.
step 1: identify some (at least 3) positives (green) candles with a good volume , excluding consolidation regions.
step 2: wait for negative (red) candles with a good volume and also all previous candles must be by majority green.
step 3: wait for pullback with high volume or consolidation region to close the position.

AUDUSD
The example can be better described in the image below:

EURUSD
Another example os use, displayed in the image below:

EURJPY
Look how makes it easy to identify tops and bottoms.

BTCUSD
Very easy to indetify trends:

GBPUSD
Very easy to indetify pullbacks:

It can be used with almost of pairs!
You can check the script here:
https://perfect-cat-87.localtunnel.me
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ FranciscoBiaso để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.