Yatagarasu_

MTF VWAP & StDev Bands

Yatagarasu_ Cập nhật   
Multi Timeframe Volume Weighted Average Price with Standard Deviation Bands

I used the script "Koalafied VWAP D/W/M/Q/Y" by Koalafied_3 and made some changes, such as adding more standard deviation bands.

The script can display the daily, weekly, monthly, quarterly and yearly VWAP .
Standard deviation bands values can be changed (default values are 0.618, 1, 1.618, 2, 2.618, 3).
Also the previous standard deviation bands can be displayed.
Phát hành các Ghi chú:
Labels color set to a neutral color
Phát hành các Ghi chú:
Chart update
Phát hành các Ghi chú:
Added inline function to clear up the setting
Phát hành các Ghi chú:
Made VWAP StDev bands lines invisible by default so only the background gradient fill can be seen
Phát hành các Ghi chú:
Added Rolling VWAP with Standard Deviation Bands (pmk07)
Cleaned up the settings menu
Disabled VWAP StDev bands lines instead of making them invisible, you can enable them in the Style tab if the gradient fill is too transparent
Phát hành các Ghi chú:
Made some changes
Phát hành các Ghi chú:
Added color customization
Removed Rolling VWAP Standard Deviation Bands (to add the above feature)
Phát hành các Ghi chú:
Added a little extra, TD (Tom Demark) Sequential 7, 8 and 9
Phát hành các Ghi chú:
Code clean up
Phát hành các Ghi chú:
Some changes
Phát hành các Ghi chú:
Cleaning
Phát hành các Ghi chú:
Added transparency and gradient step
Phát hành các Ghi chú:
TD update
Phát hành các Ghi chú:
Small changes
Phát hành các Ghi chú:
Added a little more labels settings
Phát hành các Ghi chú:
Small changes again
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?