spark image
Photo: NASA / Unsplash

Cổ phiếu Reddit: Yolo

38 mã

Mô tả

Tất cả chúng ta đều đã thấy tin tức rằng các cộng đồng Reddit có thể gửi cổ phiếu bán hàng lên mặt trăng (thường, sau đó quay trở lại Trái đất). Nhưng những doanh nghiệp chính xác mà tất cả những chiến binh bàn phím đang tán gẫu? Trong Spark này, chúng tôi liệt kê danh sách các cổ phiếu Reddit phổ biến nhất hiện có - những công ty xứng đáng với meme thường được liên kết nhất với nền tảng này.

Hãy nhớ rằng, chỉ vì nó được liệt kê trong một subreddit cho những người thoái hóa chắc chắn không đảm bảo rằng đó là một khoản đầu tư tốt - hoặc thậm chí là cơ hội cho yolo, vì vậy hãy luôn nghiên cứu kỹ để tránh nhận được rekt.