Điều khoản khác

Chúng tôi không biết nơi nào khác để đặt những Spark này, vì vậy chúng tôi đã đặt chúng ở đây.