GFH Financial Group BSCGFH Financial Group BSCGFH Financial Group BSC

GFH Financial Group BSC

GFH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GFH Financial Group BSC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của GFH trong quý trước là223.93 M USD, và cao hơn 40.23% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 27.10 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM