HOLCIM (ARGENTINA) S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HARG nguyên tắc cơ bản

HOLCIM (ARGENTINA) S.A tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HARG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 55.00 ARS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.28%