PAMPA ENERGIA S.A PAMP

PAMPBYMA
PAMP
PAMPA ENERGIA S.ABYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Utilities
Công nghiệp: Electric Utilities
Pampa Energia S.A. là một công ty điện tích hợp. Thông qua các công ty con, doanh nghiệp này tham gia vào các công đoạn sản xuất, truyền tải và phân phối điện tại Argentina. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối, dầu mỏ và khí đốt, đầu tư và các lĩnh vực khác. Lĩnh vực sản xuất bao gồm cổ phần trực tiếp và gián tiếp của của công ty tại Central Piedra Buena S.A., Central Termica Guemes S.A., Central Termica Loma de la Lata S.A. và Pampa Comercializadora S.A cùng những khoản đầu tư vào các công ty trong ngành phát điện. Trong lĩnh vực truyền tải điện, công ty có cổ phần gián tiếp tại Compania Inversora en Transmision Electrica Citelec S.A. Lĩnh vực phân phối của công ty bao gồm cổ phần gián tiếp tại Electricidad Argentina S.A. and Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt bao gồm cổ phần trực tiếp tại Petrolera Pampa SA. Ngoài ra công ty còn có các hoạt động đầu tư tài chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khác.