COLBUN S.A.COLBUN S.A.COLBUN S.A.

COLBUN S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COLBUN nguyên tắc cơ bản

COLBUN S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.40 CLP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.17%