COLBUN S.A

BCSCOLBUN
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COLBUN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COLBUN S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của COLBUN là 1.649T CLP. EPS TTM của công ty là 5.72 CLP, tỷ suất cổ tức là 16.20% và P/E là 16.31. Ngày thu nhập tiếp theo của COLBUN S.A là 20 Tháng 3, ước tính là 8.54 CLP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu