INVERSIONES SIEMEL SAINVERSIONES SIEMEL SAINVERSIONES SIEMEL SA

INVERSIONES SIEMEL SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SIEMEL nguyên tắc cơ bản

INVERSIONES SIEMEL SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SIEMEL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.27 CLP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.96%