CIG PANNONIA SHARECIG PANNONIA SHARECIG PANNONIA SHARE

CIG PANNONIA SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CIGPANNONIA nguyên tắc cơ bản

CIG PANNONIA SHARE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CIGPANNONIA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 33.00 HUF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.62%