GRAPHISOFT PARK SE SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSPARK nguyên tắc cơ bản

GRAPHISOFT PARK SE SHARE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GSPARK được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.54 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.29%