MAGYAR TELEKOM SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MTELEKOM nguyên tắc cơ bản

MAGYAR TELEKOM SHARE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MTELEKOM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 30.60 HUF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.19%