TAT GIDA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TATGD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TAT GIDA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TAT GIDA 1.82B TRY, và năm trước đó — 776.48M TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia