TAT GIDA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TATGD nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TAT GIDA.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TATGD là 1.34. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.09. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 773.00 người.

Chỉ số
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TRY
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tổng số Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
Tỷ lệ định giá
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Hệ số giá trên sổ sách
Giá trị doanh nghiệp
Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA
Tỷ suất lợi nhuận
Hệ số thu nhập trên tài sản %
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu %
Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư %
Biên lợi nhuận gộp %
Biên lợi nhuận hoạt động %
Hệ số Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế EBITDA %
Biên lợi nhuận ròng %
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nhanh
Tỉ lệ hiện tại
Doanh thu hàng tồn kho
Doanh thu tai sản
Hệ số thanh toán nợ
Tỷ lệ nợ trên tài sản
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Chỉ số nợ dài hạn trên tổng tài sản
Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản