BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A BBVA

BBVA BME
BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A BME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. là một công ty tài chính quốc tế đa ngành hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, quản lý tài sản, ngân hàng tư nhân và ngân hàng bán buôn. Công ty có 7 bộ phận: Các hoạt động Ngân hàng ở Tây Ban Nha, Các hoạt động Bất động sản ở Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Các vùng khác của lục địa Á-Âu, Mexico, Nam Mỹ và Hoa Kỳ. Ngoài ra, Công ty còn có một Trung tâm Doanh nghiệp. Hoạt động Ngân hàng ở Tây Ban Nha bao gồm tất cả các hoạt động ngân hàng và phi ngân hàng ở Tây Ban Nha. Hoạt động Bất động sản ở Tây Ban Nha cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản bất động sản. Bộ phận Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho cổ phần của ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ Turkiye Garanti Bankasi A.S. Phần còn lại của lục địa Á-Âu bao gồm các mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ và bán buôn. Bộ phận Mexico và Nam Mỹ quản lý các mảng kinh doanh ngân hàng và bảo hiểm. Bộ phận Hoa Kỳ bao gồm các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.