AAA

ATOMPAR ON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATOM3 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ATOMPAR ON, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ATOM3 trong quý trước là12.06 M BRL, và cao hơn 271.06% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 22.39 M BRL.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: BRL
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY