AAA

ATOMPAR ON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATOM3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ATOMPAR ON

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ATOMPAR ON 21.24 M BRL, và năm trước đó — 35.89 M BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia