PROFARMA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PFRM3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PROFARMA ON NM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PROFARMA ON NM 7.82B BRL, và năm trước đó — 6.41B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia