PROFARMA ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PFRM3 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính PROFARMA ON NM.

Tỷ lệ giá trên doanh số của PFRM3 là 0.07. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 4.69. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 7.27 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: BRL
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ