PLANOEPLANO ON NM

PLPL3F BMFBOVESPA
PLPL3F
PLANOEPLANO ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLPL3F price target

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho PLPL3F trong 12 tháng tới.