GRUPO ELEKTRA SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELEKTRA nguyên tắc cơ bản

GRUPO ELEKTRA SAB DE CV tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ELEKTRA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 5.20 MXN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.43%