AGROGUACHAL S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGROCHAL nguyên tắc cơ bản

AGROGUACHAL S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AGROCHAL được trả nửa năm một lần. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 31.54 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 14.49%