AGROGUACHAL S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGROCHAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AGROGUACHAL S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AGROGUACHAL S.A. 12.55 B COP, và năm trước đó — 11.73 B COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia