CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CORFICOLCF nguyên tắc cơ bản

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 456.00 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.33%