GRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SA

GRUPO IMSA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOIMSA nguyên tắc cơ bản

GRUPO IMSA SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GRUPOIMSA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1240.00 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.83%