GRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SA

GRUPO IMSA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOIMSA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRUPO IMSA SA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRUPO IMSA SA 722.52 B COP, và năm trước đó — 713.19 B COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia