GRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SAGRUPO IMSA SA

GRUPO IMSA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRUPOIMSA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GRUPO IMSA SA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của GRUPOIMSA trong quý trước là163.82 B COP, và cao hơn 32.71% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 10.62 B COP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: COP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY