PROMIGAS S.A. E.S.P.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROMIGAS nguyên tắc cơ bản

PROMIGAS S.A. E.S.P. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 172.00 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.12%